Centrum Europejskie im. Roberta Schumana

Centrum Europejskie im. Roberta Schumana przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy powstało w październiku 2007 r. Do głównych jego celów należy propagowanie wiedzy z zakresu integracji europejskiej i kwestii międzynarodowych oraz prowadzenie działalności w trzech obszarach:
 • Edukacyjnym,
 • Informacyjnym,
 • Badawczym.
W związku z powyższym Centrum Europejskie to jednostka, która funkcjonuje w oparciu o trzy filary:
 • Europejskie Studia Specjalistyczne,
 • Europejskie Sieci Informacyjne,
 • Europejską Przestrzeń Badawczą.
   

Europejskie Studia Specjalistyczne – to oferta edukacyjna, na którą składają się Europejskie studia podyplomowe, Europejskie kursy i szkolenia oraz Studium europejskie
 • Europejskie studia podyplomowe to nowoczesna propozycja kształcenia stanowiąca odpowiedź na zapotrzebowania edukacyjne w zakresie Unii Europejskiej. Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności związane z problematyką europejską, ze szczególnym uwzględnieniem procedur i mechanizmów funkcjonowania UE, jej systemu prawnego i podejmowania decyzji, a także ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz praktycznych aspektów obecności Polski w jej strukturach.
 • Europejskie kursy i szkolenia to blok specjalistycznych zajęć, skierowanych do osób zainteresowanych rozszerzeniem wiedzy i zdobyciem nowych kompetencji w obszarze europejskim.
 • Pracownia Analiz Europejskich
   
Europejska Sieć Informacyjna – składają się na nie Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct, Punkty Informacyjne Eurodesk, Centrum Dokumentacji Europejskiej, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Lokalny Punkt Enterprise Europe Network
 • Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Toruń przy Wyższej Szkole Gospodarki to ośrodki będące częścią ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej zarządzanej i współfinansowanej przez Komisję Europejską. Do głównych zadań Europe Direct należy udzielanie informacji oraz porad we wszystkich obszarach tematycznych związanych z problematyką europejską, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych potrzeb społecznych;
 • Regionalny i Lokalny Punkt Informacyjny Eurodesk w Bydgoszcz i Inowrocławiu przy Wyższej Szkole Gospodarki, to ośrodki realizujące europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Ich oferta skierowana jest głównie do uczniów szkół średnich, studentów i nauczycieli;
 • Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Wyższej Szkole Gospodarki, to punkt, którego celem jest wspieranie ośrodków naukowych i badawczych w promowaniu i rozwijaniu edukacji oraz badań w zakresie integracji europejskiej. Centrum Dokumentacji Europejskiej to przede wszystkim europejskie biblioteka zawierająca oficjalne publikacje Unii Europejskiej udostępniane bezpłatnie zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej w językach urzędowych Unii Europejskiej;
 • Lokalny Punkt Enterprise European Network przy ED oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne.
   
Europejska Przestrzeń Badawcza to dział Centrum Europejskiego, na który składa się Europejska działalność wydawnicza, Europejskie badania i analizy, Europejskie konferencje i seminaria oraz Programy i granty europejskie
 • Europejska działalność wydawnicza zainaugurowana została w roku 2008 cyklem o wspólnej nazwie „Studia i analizy europejskie”, którego zasadniczym celem jest przedstawianie różnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej. Od roku 2009 na działalność wydawniczą Centrum Europejskiego składa się także kolejny tytuł „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne” (obowiązuje on od 2009 r.; wcześniej „Unia Europejska społeczno-ekonomiczne studia nad przyszłością Wspólnoty”), którego głównym zadaniem jest prezentacja, zarówno społecznego, jak i ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz praktycznych aspektów obecności Polski w jej strukturach. Centrum Europejskie przygotowuje także materiały informacyjno-promocyjne dotyczące Unii Europejskiej, np. broszury, kompendia wiedzy czy ulotki.
 • Europejskie badania i analizy prowadzone są w celu poznawania poziomu wiedzy i świadomości europejskiej, zarówno mieszkańców Regionu Pomorza i Kujaw, jak i Polski. Podejmujemy także starania, które mają na celu konfrontację tej wiedzy na poziomie Unii Europejskiej, czemu służą m.in. badania i analizy prowadzone w innych państwach Europy.
 • Europejskiej konferencje i seminaria - ważnym obszarem aktywności Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana jest organizowanie konferencji, warsztatów, modułów szkoleniowych, lekcji europejskich i debat, które przyczyniają się do podniesienia wiedzy i świadomości europejskiej wśród społeczności lokalnej województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Programy i granty europejskie - działalność Centrum Europejskiego to także aktywność w obszarze projektów europejskich, zarówno tych z funduszy strukturalnych, jak i programów międzynarodowych. Aplikujemy i realizujemy projekty z zakresu edukacji, przedsiębiorczości czy tych związanych z podnoszeniem wiedzy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i procesach związanych z jej rozszerzeniem.
   
Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana
przy Wyższej Szkole Gospodarki
ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz
tel/faks:: (+48 52) 567 00 69
e-mail: centrum.europejskie@byd.pl;
www.ce.wsg.byd.pl.